Reklamačný poriadok

1. Kontrola tovaru pri prevzatí
Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či tovar nie je poškodený a či zodpovedá špecifikácii uvedenej v objednávke.  Prevzatím predmetu kúpy Kupujúci prejavuje súhlas s výzorom, veľkosťou a množstvom tovaru.  Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z týchto dôvodov. 

Ak Kupujúci zistí poškodenie senzorických vlastností tovaru, ktoré pri preberaní nebol schopný posúdiť (najmä chuť a vôňa), je povinný reklamáciu uplatniť v záručnej dobe uvedenej na Dodacom liste.

Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

2. Priebeh reklamácie

Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie musí byť Kupujúcim vrátený s minimálne  80%-ným obsahom. Kupujúci je povinný kompletne vyplniť Reklamačný formulár a spolu so záručnými dokladmi (faktúra alebo pokladničný blok) priniesť do predajne Predávajúceho. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim. 

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. 

Kupujúci je povinný uviesť pri reklamácii nasledujúce údaje:

 
3. Reklamačná doba
Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári.

4.Záverečné ustanovenia

Odovzdaním  objednávky Predávajúcemu  Kupujúci  potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia.

Obchodné podmienky platné od 1.5.2017